Škola

Gymnázium, Opatovská 7, 041 35  Košice

Triedy

A/Šs

Kód a zameranie štud. odboru

79025 gymnázium

 

trieda s rozšíreným vyučovaním CJ

Stupeň vzdelania

vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Vzdelávacia oblasť

Ročník

Počet  týždenných VH v ročníku

Spolu

1.

2.

3.

4.

Predmet

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

5

14

prvý cudzí jazyk

5

5

4

5

19

druhý cudzí jazyk

3

3

2

2

10

Človek a príroda

fyzika

3

2

1

6

chémia

3

2

2

7

biológia

2

3

2

7

Človek a spoločnosť

dejepis

2

2

2

6

geografia

1

2

1

4

občianska náuka

-

1

2

1 +

4

Človek a hodnoty

etická výchova/ /náboženská výchova 

1

1

-

-

2

psychosociálny tréning

-

-

-

1

1

Matematika a práca s informáciami 

matematika

4

3

4

1 +

12

informatika

1

2

1

3

Umenie a kultúra

umenie a kultúra

1

1

1

1

4

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

9

Počet VH povinnej časti

31

32

27

18

108

Školský vzdelávací program

Voliteľné hodiny podľa výberu žiakov

-

-

4

(2x2)

12

(2x4+2x2)

16

Voliteľné hodiny stanovené rámcovým uč. plánom – ISCED 3

4

4

7

15

30

Spolu: povinná  časť + voliteľné hodiny

31

32

31

30

124

 

Voliteľné predmety

Ročník

1.

2.

3.

4.

 

Seminár zo SJL

 

 

 

2

 

Konverzácia v CJ

 

 

2

2

 

Gramatika v CJ

 

 

2

2

 

Písomný prejav v CJ

 

 

2

2

 

F,CH,B,D,G,ON,M,I  = 

 

 

 

4

 

Cvičenia z F,CH,B,M,I

 

 

2

 

 

Seminár z F,CH,B,D,G,M

 

 

 

2

 

Spoločenskovedný seminár

 

 

 

2

 

Programovanie

 

 

 

2

 

Regionálne dejiny

 

 

2

 

 

Regionálna geografia

 

 

2

 

 

Geografia cestovného ruchu

 

 

 

2

 

Vybrané športové hry

 

 

2

 

 

Biológia človeka

 

 

2

 

 

Aplikovaná ekonómia

 

 

2