Afrika

 

Prírodné podmienky:

Afrika je 2. najväčší kontinent na svete – 30,3 mil. km2

Horizontálna členitosť je malá /pobrežie je málo členité najväčším ostrovom Mdagaskar

-         je symetricky rozdelená na S a J od rovníka, je približne rovnako široká ako dlhá

-         bola spojená Suezskou šijou, ale neskôr bola umelo rozdelená Suezskym prieplavom

Vertikálna členitosť: priemerná nadmorská výška je 750 m povrch tvoria náhorné plošiny, Afriku delíme na nízku – Severná, západná a Stredná /panvy a plošiny vyplnené sedimentami/ a vysokú – Východná a Južná /sopečná a horotvorná činnosť, najväčšie pohoria Afriky/. Najvyšší vrch v pohorí Kilimandžáro Uhuru alebo Kibo 5895 m, najnižšie miesto Asalská preliačina

-         územie vo veľkej miere pokrývajú púšte, najväčšia je Sahara /problém dezertifikácie!/, zelené ostrovy života uprostred púští tvoria oázy – v dôsledku vzsokej hladinz podzemnej vody, ktorá sa v niektorých miestach pod Saharou nachádza.

 

Podnebie:

Ekvatoriálne – rovníkové, vysoké teploty, vysoký úhrn zrážok, bujná vegetácia v dažďových pralesoch /charakteristický znak etážovitosť, množstvo druhov rastlín a živočíchov na 1 ha lesa, nachádzajú sa tu vzácne dreviny sú bez letokruhov, zo Ž prevládajú plazy, hmyz opice vtáctvo.../, pôdy – červenozeme /obsah Fe/

Subekvatoriálne – oblasť saván striedanie obdobia dažďov a sucha, vegetácia je prevažne krovitá, trávnaté porasty  a stromy s dáždnikovou korunou /udržujú vlahu v koreňovom systéme/, pôdy červenozemežltozeme, najväčšia pestrosť živočíchov – šelmy, antilopy, zebry, pštrosy....

Tropické – suché podnebie a minimum zrážok, vysoké teploty a teplotné výkyvy, povrch tvoria púšte a polopúšte – piesčité, štrkovité a kamenisté /v závislosti od typu púšte aj typ pôdy/ život sústredený do okrajových častí alebo do oáz, zo Ž  - ťavy, škorpióny, chrobáky, plazy, hyeny...

Subtropické – pobrežie Stredomoria, letá sú suché a horúce a zimy sú mierne teplé a vlhké, R – dominuje korkový dub /Atlas/, figovníky, vinná réva, olivy, citrusy, zo Ž – ťavy, somáre kozy..., pôdy sú hnedé lesné prípadne piesočnaté.

 

Vodstvo:

-         väčšina riek ústí do Atlantického oceánu – Kongo, Niger, Orange, Níl /Stredozemné more/, menej do Indického /Zambezi, Vebi Šibeli /, 1/3 územia je bezodtoková /Čadská panva/ a v okrajových oblastiach púští sa nachádzajú tzv. občasné rieky /napájané len v období dažďov/

-         Zásoby vody v riekach a jazerách pochádzajú zo zrážok, podzemnej vody, snehu a ľadovcov. Najbohatšie na vodu po celý rok sú rieky rovníkovej oblasti /Kongo/.

-         Najväčšie rieky pramenia v rovníkovej oblasti:

Kongo – rovníkový typ rieky, dostatok vody po celý rok, zo zrážok /prší každé popoludnie – výdatný lejak/, ústí do Atl. oceánu, pozdĺž toku rieky sa nachádzajú rozsiahle územia rovníkových tropických pralesov /poznačené výrubom v dôsledku intenzívnej ťažby dreva, najmä vzácneho santalového, ebenového, mahagónového.../

Níl – rieka prameniaca v tropickej oblasti, zdrojnicou je Kagera. Biely a Modrý Níl /vytekajúci z jazera Tana/ sa stretávajú pri meste Chartúm /Sudán/ a pokračujú ako rieka Níl, ústí do Stredozemného mora mohutnou deltou, dostatok vody je zabezpečovaný zrážkami tropickej oblasti, preto nevysychá ani pri prechode púštnou oblasťou.

 Jeho vody sa oddávna využívajú na zavlažovanie  - Asuánska priehrada /pestovanie obilia a bavlny/. Nerovnosti terénu sa prekonávajú perejamikataraktami.

Zambezi – prudká rieka, nachádzajú sa tu Viktoriine vodopády /z orig. Dym, ktorý hrmí/

 

Jazerá – sú tektonického /v oblasti Východoafrickej priekopovej prepadliny/ a sopečného pôvodu /východná Afrika/ . Časť jazier patrí do bezodtokovej oblasti /Čadské jazero/. Najväčšie africké jazero Ukerewe alebo Viktoriino jazero /rybolov, doprava/, z ďalších Malawi, Tanganika, Tana, Rudolfovo...

 

 

 Pôdy:

-         oblasť rovníka – červenozemežltozeme – prebieha proces feralitizácie /obohacovanie o oxidy Fe v dôsledku intenzívnych zrážok/ Nie sú veľmi úrodné

-         oblasť saván – červené pôdy, málo úrodné

-         oblasť púští – S – piesočnaté

                                   J – kamenisté a štrkové

-         oblasť stredomoriahnedozeme a hnedé pôdy

-         horské oblasti – polygonálne pôdy /premrzajúce/

 

Fauna a flóra:

-         Rovníková oblasť – bujná vegetácia – tropické dažďové pralesy – stupňovitý charakter /etážovitosť/, stromy dosahujú desiatky metrov, paprade 6-7 m, sú tu zásoby vzácneho dreva, liany, kaučuk, tropické plodiny. Ž – vodné /krokodíly, plazy, hrochy/, stromové /opice, vtáctvo, papagáje/, hmyz..

-         Savany – rozlišujeme 3 typy saván: kombinácia stromy + tráva, hlavnou rastl. formáciou  sú akácie /dáždnikovitá forma koruny – udržiavajú tieň a tým aj vodu zo zrážok v koreňovom systéme/ a baobaby, trávnaté savany a krovinaté /pôdy obsahujú veľa Fe – málo úrodné/, v oblasti s dostatkom potravy – najmä v období dažďov – najviac živočíchov – antilopy, zebry, nosorožce, vtáctvo, hmyz, termity /škodcovia dreva/

-         Púšte – xerofytný charakter rastlinstva – kaktusy, trávy, zo ž – hmyz, plazy a škorpióny, v oblasti oáz  - palmy – olejová, kokosová, datle, figy... /vysoká hladina podzemnej vody/, levy, opice...

-         Stredomorie – korkový dub /Atlas/, olivy, divý vinič, ovocie, bavlna/zavlažovanie/

                          - hlodavce, zmiešané Ž j. Európy a púštnej oblasti

-         horské oblasti – bujná vegetácia vo výškach,  horské gorily /ohrozený druh!/

Oblasť Afriky je bohatá na rozsiahle chránené územia symbolom národných parkov sa stal NP Serengeti. Z ďalších významných sa tu nachádzajú NP Kruger, Tsavo, Kafue,Etoša...

 

      Obyvateľstvo Afriky:

Afrika je jedným z najdynamickejšie sa vyvíjajúcim kontinentom na svete, má vysokú pôrodnosť, ale aj pomerne vysokú  úmrtnosť. Vďaka  prirodzenému prírastku, aj napriek nekonečným vojensko-politickým konfliktom, prírodným katastrofám, chorobám a hladu sa počet obyvateľov priblížil 700 miliónom.

Rozmiestnenie obyvateľstva je nerovnomerné, priemerná hustota osídlenia je 10 ob./km2. Husté osídlenie je v údolí rieky Níl a jej delte – 1000 ob./km2 a pozdĺž Guinejského zálivu a J JAR. Riedke osídlenie je v oblasti púští, pralesov a vysokohorských oblastiach.

Väčšina obyvateľov žije mimo veľkých miest, prevažne na vidieku, resp. v blízkosti mesta.

Veľkomestá: Káhira, Johannesburg, Lagos, Casablanca, Alexandria, Kapské mesto, Lagos, Alžír, Kinshasa....

 

Národy a rasy:

Najpočetnejšou je negroidná rasa, po nej europeidná, časť tvorí mongoloidná /ostrov Madagaskar – národy Malgašské/.

Negroidná rasa:

-         najpočetnejšie sú národy sudánske /SV, S časť Sahary/, typ vysoký,štíhly, sú svetlejší ako ostatní černosi /výborní atléti, NBA/.

-         Bantuovia sú najtmavší černosi, menšieho vzrastu , obývajú predovšetkým J od Sahary

-         Pigmejovia  oblasť rovníka, zvyšky pôvodného obyvateľstva malého vzrastu s výborným postrehom

-         KrováciHotentóti 

 

                                               Osídľujú J Afriky

 

                                  Lovci a zberači plodín

 

-         Masajovia  - primitívne národy, ich život sa veľmi nelíši od života ich predkov, majú vlastnú pôvodnú kultúru /typický odev má oranžovú alebo červenú farbu/

 

Europeidná rasa:

-         S Afriky obývajú arabsko-berberské kmene 

-         Bieleňa rasa je zastúpená potomkami kolonialistov – Francúzska, Anglicka, Holandska, Talianska  /Búrovia/

 

Prechod medzi negroidnoueuropeidnou rasou tvoria FulboviaHausovia.

-         kočovné kmene Tuarégov

 

S náboženského hľadiska na S prevláda islam, v centrálnej časti Afriky domorodé primitívne náboženstvá založené na uctievaní prírody a jej síl /hlavné postavenie majú šamani/, príp. kresťanstvo /misie/, na juhu kresťanstvo a protestantizmus /koloniálne pozostatky/.

 

Hospodárstvo Afriky:

Nerastné suroviny:

Africká pevnina oplýva veľkým, ale ešte málo preskúmaným nerastným bohatstvom. Medzi najvýznamnejšie patrí zlato, v ktorého ťažbe sa JAR  zaraďuje na prvé miesto medzi štátmi sveta. Ťaží sa ja platina, diamanty, urán /SAR, JAR, Niger, Kongo.../,cín /Nigéria/, fosfáty /Maroko, Tunisko, Alžírsko – pohorie Atlas/, medená ruda /Zambia, Zimbabwe/, železná ruda, čierne uhlie, azbest, bauxit /pobrežie Guinejského zálivu/, ropa a zemný plyn /Egypt, Alžírsko, Líbya, Nigéria/.

 

Z hospodárskej stránky existujú v Afriky 2 typy hospodárstva: primitívne naturálne hospodárstvo a vyspelé, trhovo orientované /sever a JAR/. Afrika je zdrojom surovín a odbytisko tovarov. Najviac zastúpeným je ťažobný, potravinársky, textilný priemysel /Egypt/, čiastočne strojársky a petrochemický.

 

Poľnohospodárstvo: primitívne s nízkou úrovňou je určené pre vlastnú spotrebu, plantážnicke – vyspelé, určené na export.

RV:  

palma olejová /1/2 svetovej produkcie – pobrežie Guinejského zálivu/

kakaové bôby /1/3 svetovej produkcie – Pobrežie Slonoviny, Ghana, Nigéria/

káva /Angola, Pobrežie Slonoviny/

podzemnica olejná /suchšie oblasti – Mali, Senegal/

ryža a bavlna /povodie Nílu/

sisal /východná Afrika, Somálsko, Tanzánia/

tropické ovocie – rovníková Afrika

datle, figy – sever Afriky

citrusy, olivy, vinič – pobrežie Stredozemného mora

koreniny – Zanzibar, východná Afrika

ŽV:

hovädzí dobytok /juh Afriky/                           lov zveri – rovníková Afrika a savany

ošípané /Suezská šija/                                        lov perál – východná Afrika

hydina /všade/                                                     rybárstvojuž. a záp. pobrežie

kozy a ovce – južné svahy Atlasu

osly a somáre – ako dopravné prostriedky

 

Doprava:

- je slabo rozvinutá,  využíva sa riečna a železničná doprava na prepravu nákladov a osôb, cestná len vo vyspelejších častiach Afriky, v oblasti púští existujú tzv. karavánové cesty, rozvinutá je najmä potrubná /ropa, zemný plyn a voda/ a letecká /turistické oblasti a veľkomestá/.

 

Regióny Afriky:

 

Severná Afrika – Maroko až Egypt, spoločným znakom je islám a podobné národnostné a kultúrne črty, severná časť Afriky má charakter zníženej plochy, južná časť má púštny charakter, najvyspelejšie štáty sú Alžírsko a Lýbia, najzaostalejší  Maroko, ťažba: ropa, zemný plyn, železná ruda, farebné kovy a fosfáty, osídlenie pozdĺž Nílu a pobrežia, plodiny: ryža, bavlna, korkový dub, olivy

Západná Afrika – najvyspelejšie Nigéria a Ghana /poľn./, najzaostalejšie – Mauretánia, Mali a Niger, náboženstvo islám, kresťanstvo a židovské, ťažba: ropa, diamanty a bauxit + zdroje vodnej energie, plodiny: ryža, kukurica, bataty, káva, kakao, palma olejová, podzemnica olejná...

Stredná Afrika – dostatok zrážok, bohatá riečna sieť /okrem Čadu/, najvyspelejší štát Demokratická republika Kongo /bývalý Zair/ najmä provincia Šaba, ťažba: ropa, urán, vzácne kovy, diamanty, kobalt..., plodiny: kakao, káva, maniok, juta, kukurica, palma datľová

Východná Afrika – Sudán – Malawi – Mozambik, patrí k vysokej Afrike, zmena klímy  nadm. Výškou aj zemep. Šírkou, ťažba: slabé zásoby farebné kovy ťažba solí..., plodiny: kukurica, bataty, bavlník, korenie /klinčeky,  vanilka.../, perlorodky /pobrežie Etiópie a Tanzánie/

Južná Afrika – najvyspelejšie – JAR a Zimbabwe, najzaostalejšie – Mozambik, Botswana, problém apartheidu – belošská menšina vládne černošskej väčšine, rasizmus , bohatstvo z ťažby – uhlie /Transvaal/, diamanty a vzácne kovy /JAR/ grafit, magnezit, mangán...